Dyrektor PSSE

Nazwa komórki Dyrektor PSSE
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 57-21-310|82 57-21-405
Fax 82 54-61-520
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Do dyrektora Stacji należy w szczególności:

a) kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań Stacji,

b) podejmowanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania Stacji,

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności zastrzeżonych w kodeksie pracy dla kierownika zakładu pracy,

d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą kierowników oddziałów, sekcji oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,

e) zatwierdzenie programów działania i planów pracy Stacji,

f)przedkładanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji jednostce nadrzędnej oraz właściwym organom administracji rządowej i samorządowej. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Pracownicy

Imię i nazwisko Bożena Niewiarowska-Łobacz
Stanowisko Dyrektor PSSE
Zakres obowiązków

Do dyrektora Stacji należy w szczególności: a) kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zadań Stacji, b) podejmowanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania Stacji, c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności zastrzeżonych w kodeksie pracy dla kierownika zakładu pracy, d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą kierowników oddziałów, sekcji oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, e) zatwierdzenie programów działania i planów pracy Stacji, f)przedkładanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji jednostce nadrzędnej oraz właściwym organom administracji rządowej i samorządowej. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1168
Dziennik zmian

Oddział Nadzoru Sanitarnego

Nazwa komórki Oddział Nadzoru Sanitarnego
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1078
Dziennik zmian

Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego

Nazwa komórki Sekcja Nadzoru P/Epidemicznego
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 57-21-176
Fax 82 546-15-20
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy w szczególności:


1) monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w powiecie włodawskim oraz udział w systemach wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym
2) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywanie planów działania przeciwepidemicznego w sytuacjach kryzysowych,
3) przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych oraz podejmowanie czynności mających na celu ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych,
4) opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,
5) nadzór i kontrola publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich oraz innych obiektów świadczących usługi medyczne w zakresie sanitarno-higienicznym i przeciwepidemicznym,
6) rejestracja i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych
7) koordynacja działań zapobiegawczych w szczególności w zakresie opracowywania programów zapobiegania chorobom zakaźnym oraz planów przeciwepidemicznych
8) nadzór nad wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych,
9) ustalanie rocznych zapotrzebowań na szczepionki, przechowywanie szczepionek i zaopatrywanie w nie świadczeniodawców prowadzących szczepienia,
10) prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
11) sporządzanie okresowych analiz stopnia uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie działania Stacji,
12) propagowanie szczepień zalecanych,
13) współpraca ze służbami i jednostkami organizacyjnymi powiatu włodawskiego w zakresie opracowywania i upowszechniania procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym i postępowania w przypadku wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych,
14) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania i zapobiegania wściekliźnie oraz innych chorób odzwierzęcych,
15) koordynacja działań przygotowujących struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu włodawskiego do likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz wystąpienia epidemii chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych,
16) podejmowanie natychmiastowych działań przeciwepidemicznych w przypadku ataku bioterrorystycznego lub wystąpienia chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych,

Pracownicy

Imię i nazwisko Grażyna Koszuta
Stanowisko Kierownik Oddział Nadzoru Sanitarnego
 
 
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-16 10:21:40
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2015-10-12 09:35:58
Odsłon: 1184
Dziennik zmian

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Nazwa komórki Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-13-71
Fax 82 546-15-20
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

 

Do zakresu działania Sekcji Higieny Żywnośći Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:1) zatwierdzanie oraz rejestracja zakładów podlegających nadzorowi PIS,
2) nadzór nad zgodnością funkcjonowania obiektów żywnościowo-żywieniowych z przepisami prawa żywnościowego ,
3) ocena przestrzegania w zakładach żywnościowo-żywieniowych zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP/GMP) oraz wdrożenia systemu HACCP,
4) pobieranie próbek do badania żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
5) nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania tych środków spożywczych,
6) kontrola żywności GMO,
7) powiadamianie o niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz monitorowanie działań zmierzających do wycofania niebezpiecznych produktów,
8) urzędowa kontrola materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
9) nadzór nad kosmetykami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, powiadamianie w ramach systemu RAPEX,
10) nadzór nad warunkami żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, dokonywanie oceny sposobu żywienia,
11) nadzór nad sezonowymi zakładami żywności i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych przy trasach turystycznych,
12) nadzór nad obiektami żywieniowymi funkcjonującymi w ramach wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
13) nadzór nad importem docelowym,
14) nadzór nad wprowadzaniem do obrotu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, świeżych i suszonych,
15) prowadzenie stosownych działań w przypadkach wystąpienia ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,
16) podejmowanie działań w związku z interwencjami konsumentów dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych ,
17) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną i innymi organami kontrolnymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Pracownicy

Imię i nazwisko Barbara Kusiuk
Stanowisko Kierownik
 
 
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-16 10:22:33
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2015-10-12 09:38:14
Odsłon: 1185
Dziennik zmian

Sekcja Higieny Komunalnej

Nazwa komórki Sekcja Higieny Komunalnej
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-21-908
Fax 82 546-15-20
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.|Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:1) prowadzenie czynności kontrolnych w ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej,
zakładami służby zdrowia, urządzeniami wodociągowymi oraz kąpieliskami,
2) prowadzenie bazy danych urządzeń wodociągowych oraz kąpielisk,
3) nadzorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach
na terenie działania Stacji, w tym prowadzenie monitoringu wody i dokonywanie ocen z tym
związanych,
4) nadzór nad składowaniem i unieszkodliwianiem nieczystości stałych w kontrolowanych obiektach,
5) uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym zwłok i szczątków ludzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) pobieranie do badań prób wody przeznaczonej do spożycia oraz wód powierzchniowych,
7) załatwianie interwencji w zakresie właściwości rzeczowej Sekcji,

Pracownicy

Imię i nazwisko Krystyna Kurec
Stanowisko Kierownik
 
 
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-16 10:32:09
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2015-10-12 09:40:27
Odsłon: 1201
Dziennik zmian

Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży

Nazwa komórki Stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-21-96
Fax 82 546-15-20
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:1) kontrola warunków sanitarno-higienicznych pomieszczeń placówek oświatowo-wychowawczych w tym sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, pracowni i świetlic szkolnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, szatni, sal gimnastycznych wraz z zapleczem, sal zajęć ruchowych,
2) nadzór nad bezpieczeństwem użytkowania urządzeń stanowiących wyposażenie sal lekcyjnych, warsztatów szkolnych praktycznej nauki zawodu, internatów, a także mikroklimatem pomieszczeń,
3) kontrola wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, wraz z oceną ergonomii stanowisk pracy ucznia,
4) prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczeń chroniących przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia oraz kontroli dokumentacji medycznej zatrudnionego personelu,
5) nadzór sanitarny nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży,
6) rozpatrywanie interwencji dotyczących stanu sanitarno – higienicznego placówek nauczania i wychowania,

Pracownicy

Imię i nazwisko Anna Torbicz
Stanowisko młodszy asystent
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1113
Dziennik zmian

Stanowisko Higieny Pracy

Nazwa komórki Stanowisko Higieny Pracy
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-21-96
Fax 82 546-15-20
Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Stanowiska ds. Higieny Pracy należy w szczególności:


1) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
2) prowadzenie kontroli w zakresie warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a dotyczącymi substancji i preparatów niebezpiecznych,
substancji i preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, czynników
biologicznych, produktów biobójczych, środków ochrony roślin,
3) prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego chorób zawodowych,
4) identyfikacja czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
5) zapobieganie i eliminowanie negatywnego dla zdrowia wpływu czynników chemicznych,
fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy,
6) uczestnictwo w programach profilaktycznych dla grup zawodowych o największej zapadalności na choroby zawodowe,
7) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i zakładami opieki zdrowotnej sprawującymi opiekę profilaktyczną nad pracownikami,
8) rozpatrywanie interwencji dotyczących spraw związanych z higieną pracy,

Pracownicy

Imię i nazwisko Urszula Pawluk
Stanowisko młodszy asystent
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1153
Dziennik zmian

Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nazwa komórki Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-13-71
Fax 82 546-15-20
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:1) udział w procedurze uzgadniania dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
2) udział w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
3) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
5) opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów,
6) wydawanie zaświadczeń, opinii na podstawie przepisów szczegółowych,
7) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami nadzoru budowlanego w sprawach związanych z zakresem działania,
8) rozpatrywanie interwencji dotyczących spraw związanych z zakresem działania.

Pracownicy

Imię i nazwisko Marek Kowal
Stanowisko młodszy asystent
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1086
Dziennik zmian

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Nazwa komórki Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1097
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.