Skargi i wnioski

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227).

 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241).

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie we wtorki w godz. 10.00-12.00 oraz osoba dyżurująca w każdy wtorek w godz. 15.05 – 16.05.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, skrzynki podawczej (e-PUAP), a także ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie są rejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków, a rozpatrywane wg decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

 

Terminy załatwiania skarg i wniosków:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie załatwia skargi i wnioski bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia skargi/wniosku w terminie określonym powyżej stosuje się przepisy

art. 36-38 Kpa.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Sebastian Szeliga
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-27 11:05:11
Opublikował: Sebastian Szeliga
Data publikacji: 2017-02-21 13:56:45
Odsłon: 1075
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.